જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

તકેદારી સમિતિઓની માહિતી

ક્રમવિષયડાઉનલોડ
પંડિત દિનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર (સરકાર માન્‍ય વાજબી ભાવની દુકાનો) માટે શહેર તકેદારી સમિતિની રચના બાબત.PDF file that opens in a new window (119 KB)
પંડિત દિનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર (સરકાર માન્‍ય વાજબી ભાવની દુકાનો) માટે તાલુકા તકેદારી સમિતિની રચના બાબત.PDF file that opens in a new window (129 KB)
પંડિત દિનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર (સરકાર માન્‍ય વાજબી ભાવની દુકાનો) માટે તાલુકા તકેદારી સમિતિની રચના બાબત.PDF file that opens in a new window (3.37 MB)
જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થાની કામગીરીના મોનીટરીંગ માટેની સ્‍ટેટ લેવલ તકેદારી સમિતિની રચના બાબત. PDF file that opens in a new window (1.19 MB)
પંડિત દિનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર (સરકાર માન્‍ય વાજબી ભાવની દુકાનો) માટે ગ્રામ્ય તકેદારી સમિતિની રચના બાબત.PDF file that opens in a new window (2.88 MB)
મુખ્ય લિંક પર જાઓ