જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

પ્રકરણ નંબર
વિષય/મથાળું
ડોક્યુમેન્ટ નો પ્રકાર
પ્રકરણ નં.વિષય/મથાળુંડાઉનલોડ
પ્રસ્તાવના P1-13-04-2017.pdf (39 KB)
અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયામક કચેરીના કાર્યો અને ફરજો P2-13-04-2017.pdf (59 KB)
કચેરીના અધિકારી અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો P3-13-04-2017.pdf (65 KB)
કચેરીના કાર્યો કરવાના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફ્તરો P4-13-04-2017.pdf (28 KB)
નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધિ જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત P5-13-04-2017.pdf (17 KB)
કચેરીના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક P6-13-04-2017.pdf (29 KB)
કચેરીના સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો P7-13-04-2017.pdf (29 KB)
કચેરીના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ/પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક P8-13-04-2017.pdf (13 KB)
કચેરીની નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્ય પદ્ધતિ P9-13-04-2017.pdf (31 KB)
૧૦અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયામક કચેરી ખાતેના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડીરેકટરી) P10-13-04-2017.pdf (232 KB)
૧૧કચેરી ખાતેના અધિકારીશ્રીઓ અને કર્મચારીઓની તા.૩૦/૪/૨૦૧૧ ની સ્થિતિની માહિતી દર્શાવતુ પત્રક P11-13-04-2017.pdf (156 KB)
૧૨પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર P12-13-04-2017.pdf (39 KB)
૧૩કચેરીના સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ P13-13-04-2017.pdf (16 KB)
૧૪કચેરી દ્વારા અપાયેલ રાહત પરમીટ કે અધિકૃત પત્ર મેળવનારની વિગત P14-13-04-2017.pdf (11 KB)
૧૫કચેરીના કાર્યો માટે નક્કી કરેલા ધોરણો P15-13-04-2017.pdf (28 KB)
૧૬વિજાણું રૂપે આપવાની માહિતીની વિગતો P16-13-04-2017.pdf (13 KB)
૧૭માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો P17-13-04-2017.pdf (13 KB)
મુખ્ય લિંક પર જાઓ