જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

નોડલ અધિકારીની યાદી

અધિકારીનું નામ ટેલિફોન/ફેક્સ નંબરનિવાસસ્થાનનું સરનામું
હોદ્દો કચેરીમોબાઈલ નંબર
શ્રી પી.ટી.સાધુ,સંયુક્ત નિયામકશ્રી૦૭૯-૨૩૨૫૭૦૫૧૭૯૯૦૦૧૦૮૨૫,એ-૪૦૨, સમૃધ્ધ એપાર્ટમેન્ટ, ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ, કાંકરીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨
શ્રી આર.સી.રાવલ,નાયબ નિયામકશ્રી,૦૭૯-૨૩૨૫૨૬૪૦૯૭૧૨૫૪૭૧૨૬,પ્લોટ નં.૫૮૬, એ/૨, સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
શ્રી એ.ટી.પટેલ,નાયબ નિયામકશ્રી૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૮૯૨૬૫૫૯૬૯૨૨,એ-૨૦૪, સુયસ સ્ટેટસ, સીટી પલ્સ સિનેમાની બાજુમાં, કુડાસણ, ગાંધીનગર
શ્રી કે.જે.સોની,નાયબ નિયામકશ્રી૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૦૧૯૮૨૫૫૫૬૪૦૩,કે-૪, સકલ એપાર્ટમેન્ટ,પોસ્ટ ઓફીસ સામે,નારાણપુરા. અમદાવાદ

District Grievance Redressal Officer (DGRO)

ક્રમવિગતડાઉનલોડ
NFSA-2013 ની કલમ - ૧૫ અન્‍વયેના District Grievance Redressal Officer (DGRO) ની વિગત દર્શાવતું પત્રક RTI

નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એકટ-૨૦૧૬ ની કલમ-૧૮ હેઠળ નિયુક્ત કરેલ સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન

ક્રમવિગતડાઉનલોડ
નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એકટ-૨૦૧૬ ની કલમ-૧૮ હેઠળ નિયુક્ત કરેલ સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન RTI
મુખ્ય લિંક પર જાઓ