જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

નોડલ અધિકારીની યાદી

અધિકારીનું નામ
ટેલિફોન/ફેક્સ નંબરનિવાસસ્થાનનું સરનામું
હોદ્દો કચેરીમોબાઈલ નંબર
શ્રી પી.ટી.સાધુ,સંયુક્ત નિયામકશ્રી૦૭૯-૨૩૨૫૭૦૫૧એ-૪૦૨, સમૃધ્ધ એપાર્ટમેન્ટ, ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ, કાંકરીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨
ખાલીનાયબ નિયામકશ્રી,૦૭૯-૨૩૨૫૨૬૪૦૯૭૧૨૫૪૭૧૨૬,પ્લોટ નં.૫૮૬, એ/૨, સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
ખાલીનાયબ નિયામકશ્રી૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૮૯૨૬૫૫૯૬૯૨૨,એ-૨૦૪, સુયસ સ્ટેટસ, સીટી પલ્સ સિનેમાની બાજુમાં, કુડાસણ, ગાંધીનગર
ખાલીનાયબ નિયામકશ્રી૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૦૧૯૮૨૫૫૫૬૪૦૩,કે-૪, સકલ એપાર્ટમેન્ટ,પોસ્ટ ઓફીસ સામે,નારાણપુરા. અમદાવાદ

District Grievance Redressal Officer (DGRO)

ક્રમવિગતડાઉનલોડ
NFSA-2013 ની કલમ - ૧૫ અન્‍વયેના District Grievance Redressal Officer (DGRO) ની વિગત દર્શાવતું પત્રક RTI

નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એકટ-૨૦૧૬ ની કલમ-૧૮ હેઠળ નિયુક્ત કરેલ સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન

ક્રમવિગતડાઉનલોડ
નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એકટ-૨૦૧૬ ની કલમ-૧૮ હેઠળ નિયુક્ત કરેલ સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન RTI
મુખ્ય લિંક પર જાઓ