જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

નોડલ અધિકારીની યાદી

ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોરહેઠાણનું સરનામુંફોન નં (ઓફિસ)મોબાઈલ નં.
શ્રી પી.ટી.સાધુસંયુક્ત નિયામકશ્રી
૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૮
શ્રી આર.સી.શાહનાયબ નિયામક૩૮, વિકાસ ટેનામેન્ટ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૦૧૯૮૨૫૧૮૬૧૫૯
શ્રી કે.જે.સોનીનાયબ નિયામકસી-૪, સંકલ્પ એપાર્ટમેન્ટ, પોસ્ટ ઓફિસ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ૦૭૯-૨૩૨૫૭૦૫૧૯૮૨૫૫૫૬૪૦૩
શ્રી આર.સી.રાવલનાયબ નિયામકપ્લોટ નં.૫૮૬/એ/૨, સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર.૦૭૯-૨૩૨૫૨૬૪૦૯૭૧૨૫૪૭૧૨૬
શ્રી વિરાભાઇ પટેલમદદનીશ નિયામક
૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૧૩૯૭૩૭૮૫૩૬૪૬
શ્રી એમ.પી.જાદવમદદનીશ નિયામક૭૬૭-આદર્શનગર, ગુ.હા.બોર્ડ, સેક્ટર-૨૪, ગાંધીનગર૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૧૨૯૪૨૭૫૨૦૩૭૭

District Grievance Redressal Officer (DGRO)

ક્રમવિગતડાઉનલોડ
NFSA-2013 ની કલમ - ૧૫ અન્‍વયેના District Grievance Redressal Officer (DGRO) ની વિગત દર્શાવતું પત્રક RTI

નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એકટ-૨૦૧૬ ની કલમ-૧૮ હેઠળ નિયુક્ત કરેલ સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન

ક્રમવિગતડાઉનલોડ
નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એકટ-૨૦૧૬ ની કલમ-૧૮ હેઠળ નિયુક્ત કરેલ સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન RTI
મુખ્ય લિંક પર જાઓ