જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

નોડલ અધિકારીની યાદી

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દો રહેઠાણનું સરનામું ફોન નં (ઓફીસ) મોબાઇલ નં.
શ્રી આર. સી. શાહનાયબ નિયામક૩૮, વિકાસ ટેનામેન્ટ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ ૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૦૧૯૮૨૫૧૮૬૧૫૯
શ્રી જે. ટી. સોનીનાયબ નિયામક (I/C) ૮, હિલ્ટોન રેસીડેન્સી, આનંદનગર સામે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ ૦૭૯-૨૩૨૫૨૧૪૨૯૮૨૫૯૧૦૧૨૧
શ્રી. આર. સી. રાવલનાયબ નિયામક (I/C) પ્લોટ નં – ૫૮૬/એ/૨, સેકટર – ૮, ગાંધીનગર૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૦૭૯૭૧૨૫૪૭૧૨૬
શ્રી. એ. એસ. ધાટીયામદદનીશ નિયામકપ્લોટ નં – ૧૩૯/૨, સેકટર - ૩/એ (ન્યુ), ગાંધીનગર૦૭૯-૨૩૨૫૨૬૮૦૯૪૨૭૦૭૦૩૧૪
શ્રી બી. પી. સોલંકીમદદનીશ નિયામકનીરમુવી સોસાયટી, આઇ.ઓ.સી. રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ ૦૭૯-૨૩૨૫૨૬૮૦૯૪૨૭૩૧૫૫૫૬
શ્રી એચ. પી. કાનાબારમદદનીશ નિયામકપ્લોટ નં. – ૫૩૮/૧, સેકટર – ૩/સી, ગાંધીનગર૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૧૨૯૪૨૭૦૫૦૮૦૭
શ્રી જી. આર. શેખમદદનીશ નિયામકપ્લોટ નં. – ૫૩૮/૨, સેકટર – ૩/સી, ગાંધીનગર૦૭૯-૨૩૨૫૨૬૭૯૯૮૨૫૦૫૭૮૦૯
શ્રી કે. જે. સોનીમદદનીશ નિયામકસી – ૪, સંકલ્પ એપાર્ટમેન્ટ, નારાયણ પોસ્ટ ઓફીસ સામે, અમદાવાદ ૦૭૯-૨૩૨૫૨૬૭૯૯૮૨૫૫૫૬૪૦૩

NFSA-2013 ની કલમ - ૧૫ અન્‍વયેના District Grievance Redressal Officer (DGRO) ની વિગત દર્શાવતું પત્રક

નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એકટ-૨૦૧૬ ની કલમ-૧૮ હેઠળ નિયુક્ત કરેલ સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન સ્‍ટેટ ફૂડ કમિશન

મુખ્ય લિંક પર જાઓ