જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

સરકારી ઠરાવ/ પરિપત્રો

ઠરાવ તારીખ
(dd/mm/yyyy)
ઠરાવ નંબર
વિષય/મથાળું
ડોક્યુમેન્ટ નો પ્રકાર
ક્રમઠરાવની તારીખઠરાવ નં.વિષય/મથાળુંડાઉનલોડ
1 31-03-2015 પીડીએસ/૧૪/૨૦૧૫/જીઓઆઇ/૪૦/ક બી. પી. એલ. અને એ. એ. વાય. કેટેગરીના લાભાર્થીઓ માટે માહે એપ્રિલ-૨૦૧૫ થી ઘઉં તથા ચોખાનું વિતરણ પ્રમાણ અને ભાવ નકકી કરવા બાબત. NEW GR.pdf (352 KB)
2 30-08-2014 મકમ/૧૦૨૦૧૩/૬૦૨/અ રાજ્યમાં નેશનલ ફૂડ સિક્યોરીટી એકટ-૨૦૧૩ના અમલીકરણ માટે જિલ્‍લાકક્ષાએ જરૂરી મહેકમ ઉભું કરવાની નવી બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત NFSA - 2014 STAFF.PDF (2 MB)
3 08-11-2012 અતલ/કસન/વિતરણ-પારદર્શિતા/૨૯૧/૨૦૧૨ લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ રાહત દરે કેરોસીન વિતરણ તથા LPG/PNG ધારકોની યાદી અધતન કરી પારદર્શિતા લાવવા બાબત ONLINE-INFORMATION-LPG-PNG.pdf (900 KB)
4 06-10-2012 પીડીએસ/સધન/યજન/સૂચના/૨૭૪૭/૨૦૧૨ લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ તકેદારી સમિતિ, અન્નપુર્ણા યોજના અને વિલેજ ગ્રેઇન બેંક યોજનાઓમાં પારદર્શિતા લાવવા બાબત Circuler-06-10-20120001.pdf (1 MB)
5 06-10-2012 અતલ/કસન/વિતરણ-પારદર્શિતા/૨૯૧/૨૦૧૨ લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ રાહત દરના કેરોસીન વિતરણમાં પારદર્શિતા લાવવા બાબત Circular2-06-10-20120001.pdf (761 KB)
6 24-09-2012 કટક/૧૦૨૦૧૦/૧૧૧/ક-૧ રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા તથા નવુ બાર કોડેડ રેશનકાર્ડ વિભાજનથી મેળવવા માટેનું ફોર્મ નમુના નં.૩ અને નમુના નં.૫ નવેસરથી બહાર પાડવા બાબત. GR.pdf (3 MB)
7 30-08-2012 અનજ/નવાબારકોડેડ રેશનકાર્ડ/૨૩૬૨/૨-૧૦/ભાગ-૨ રેશનકાર્ડના વિભાજન બાબત Instruction-About-Division-BRC.pdf (2 MB)
8 24-08-2012 પીડીએસ/૧૦૨૦૦૦૮/૨૩૩૯/(પાર્ટ-૧)/ક જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા અંતર્ગત રીફાઇન્ડ આયોડીનયુકત મીઠાનું વિતરણ પ્રમાણ વધારવા બાબત. GR-29-09-2012.pdf (707 KB)
9 25-07-2012 અનજ/નવાબાકોરેકા/૨૩૬૨/૨-૧૦/ભાગ.૨ નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા તેમજ નામ કમી કરવા બાબત Instrcution-26-07-2012.pdf (1 MB)
10 24-07-2012 પીડીએસ/સબસીડી/બારકોડેડ/૨૦૧૨-૧૩ જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા અંતર્ગત ગેરેરિતિ અટકાવવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ તથા કુપનો આપવા અંગેની બાબત PDS-SUBSIDY-BRC-35 ps-24-07-20120001.pdf (667 KB)
11 24-02-2011 SGR/ALT/626/03/2011 Statement showing districtwise allocation of levy sugar for March 2011 sugar_allocation_24-2-11.pdf (361 KB)
12 28-01-2011 SGR/ALT/620/02/2011 Statement showing districtwise allocation of levy sugar for February 2011 sugar_allocation_28-1-11.pdf (365 KB)
13 31-12-2010 અનજ/નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ/૨૩૬૨/૨૦૧૦/ભાગ-ર તદ્દન નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ (અરજી ફોર્મ નં.ર આધારિત) આપવા બાબત. new-barcoded-ration-card-31-12-10.pdf (293 KB)
14 31-12-2010 ખતલ/બફર સ્ટોક/૫૯૬/૦૯-૧૦ બચત રહેલા આર.બી.ડી. પામોલીન તેલના જથ્‍થાના વિતરણ બાબત rbd-palmolin-31-12-10.pdf (68 KB)
15 31-12-2010 અનજ/નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ/૨૩૬૨/૨૦૧૦ બારકોડેડ કુપન આધારિત જાહેર વિતરણ વયવસ્‍થા હેઠળ તાલુકાદીઠ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ બાબત. taluka-pilot-project-31-12-10.pdf (218 KB)
16 29-12-2010 કટપ/૧૦-૨૦૧૦/૧૦૪૭૮૩૮/ક-૧ હયાત રેશનકાર્ડ ધારકો કે જેમણે ફોર્મ નં. ૧ ભરેલ નથી તેમને જથ્‍થાની ફાળવણી બંધ કરવા બાબત. stop-supply-29-12-10.pdf (313 KB)
17 27-12-2010 SGR/ALT/618/01/2011 Statement showing districtwise allocation of levy sugar for January 2011 sugar_allocation_27-12-10.pdf (312 KB)
18 25-11-2010 SGR/ALT/617/12/2009-10 Statement showing districtwise allocation of levy sugar for December 2010 sugar_allocation_25-11-10.pdf (363 KB)
19 04-11-2010 પીડીએસ/સબસીડી/સુધારેલા અંદાજ/બારકોડેડ-રેશનકાર્ડ/૨૦૧૦-૧૧ અન્‍ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા. વિભાગ, કચેરી હુકમ-૩ anna-gra-ba-23-26-4-10.pdf (218 KB)
20 28-10-2010 લેવીખાંડ/ફળવ/૬૧૬/૧૧/૨૦૧૦ માહે નવેમ્‍બર-૨૦૧૦ ના માસમાં ફાળવેલ જથ્‍થા સામે વિતરણ કરવા બાબત. grain-distr-28-10-10.pdf (96 KB)
21 28-10-2010 કટક/૧૦૨૦૧૦/૧૧૧/પાર્ટ-૧/ક-૧ હયાત જુના/નવા રેશનકાર્ડના બદલે નવા રંગીન બારકોડેડ રેશનકાર્ડના કોડ નક્કી કરવા તેમજ રેશન કાર્ડની કિંમત નક્કી કરવા બાબત. new-color-rationcard-28-10-10.pdf (148 KB)
22 27-10-2010 SGR/ALT/616/11/2009-10 Statement showing districtwise allocation of levy sugar for November 2010 sugar_allocation_27-10-10.pdf (346 KB)
23 25-10-2010 પરચ-૧૦૯૭-૨૯૨૫-ભાગ-૩-ક અંત્‍યોદય અન્‍ન યોજના, બી.પી.એલ ફોજના તથા એ.પી.એલ. યોજના હેઠળ અનાજની પડતર કિંમત નક્કી કરવા બાબત. antyodaya-grain-cost-25-10-10.pdf (270 KB)
24 25-10-2010 પરચ-૧૦૯૭-૨૯૨૫-ભાગ-૩-ક એ.પી.એલ. કેટેગરીમાં ઘઉના વિતરણ ભાવ નક્કી કરવા બાબત. apl-wheat-25-1-10.pdf (253 KB)
25 19-10-2010 અનજ/નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ/૨૩૬૨/૨૦૧૦/ભાગ-ર જુના હયાત રેશનકાર્ડને બદલે નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ આપવા બાબત તેમજ તદ્દન નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા, રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા, રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા અને કાર્ડ વિભાજન ધ્‍વારા નવું રેશનકાર્ડ મેળવવા બાબત. barcode_ration_card.pdf (2 MB)
12
મુખ્ય લિંક પર જાઓ