જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

ઝોનલ અધિકારીઓ

ઝોનનું નામ ઓફીસનું સરનામું ઝોનલ અધિકારીફોન નંબર
અસારવા ઝોનકેમ્પ ગોડાઉન શાહીબાગ, અમદાવાદશ્રી એમ.એસ. વસાવા૨૨૬૮૦૭૫૭
દરીયાપુર ઝોનકેમ્પ ગોડાઉન શાહીબાગ, અમદાવાદશ્રી એમ.એસ. વસાવા૨૨૬૮૦૭૫૭
સાબરમતી ઝોનઅભિષેક એપાર્ટમે ન્ટ ના ભોંયરામાં,કેશવનગર,શાહીબાગ, અમદાવાદશ્રી એન.એસ.વસાવા ૨૭૫૫૭૯૦૦
રખિયાલ ઝોનવોરા ચેમ્બર્સ બીજો માળ, રખિયાલ ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદશ્રી એચ.બી.પટેલ ૨૨૭૪૨૬૧૭
કાલુપુર ઝોનબહુમાળી બીલ્ડીંગ, એ-બ્લોક, ત્રીજો માળ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદશ્રી બી.પી.પટેલ૨૫૫૦૭૦૯૬
ખાડિયા ઝોનબહુમાળી બીલ્ડીંગ, એ-બ્લોક, ત્રીજો માળ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદશ્રી બી.પી.પટેલ૨૫૫૦૭૦૯૬
શાહપુર ઝોનબહુમાળી બીલ્ડીંગ, એ-બ્લોક, ત્રીજો માળ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદશ્રી બી.પી.પટેલ૨૫૫૦૭૦૯૬
મણીનગર ઝોનબાલભવન પાસે, ફાયર સ્ટેશન સામે, રામબાગ, કાંકરીયા, મણિનગર, અમદાવાદશ્રી આર.એન. મોદી૨૫૪૬૨૩૯૪
શહેરકોટડા ઝોનજાગનાથ મહાદેવના મેડા ઉપર, સરસપુર ચાર રસ્તા, અમદાવાદશ્રી એમ.એલ.ઠાકોર ૨૨૯૨૩૫૩૩
એલીસબ્રીજ ઝોન૧, જૈન મર્ચન્ટ સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી પાંચ રસ્તા પાસે પાલડી, અમદાવાદશ્રી એમ.એન.અંસારી૨૬૬૧૦૬૮૨
સરખેજ -૧ ઝોન૧, જૈન મર્ચન્ટ સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી પાંચ રસ્તા પાસે પાલડી, અમદાવાદશ્રી એ.વી.સોલંકી૨૬૬૧૦૫૭૨
જમાલપુર ઝોનસરદાર પટેલ મારકેટના મેડા ઉપર, જમાલપુર ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદશ્રીમતી વી.સી. પરમાર૨૫૩૫૧૬૮૧
નરોડા ઝોનભિક્ષુક ગૃહ કમપાઉન્ડ, સરદારગ્રામ રેલ્વે સ્ટેશન સામે, કુબેરનગર, નરોડા, અમદાવાદ શ્રી બી.એ. કટારા૨૨૮૧૧૬૯૯
સરખેજ -૨ ઝોનબહુમાળી બીલ્ડીંગ, એ-બ્લોક, ત્રીજો માળ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદશ્રી એન.એસ.વસાવા૨૫૫૦૨૩૨૮
વટવા ઝોનપ્રાન્ત અધિકારીશ્રી દશ્કોઈની કચેરી, વસ્ત્રાલ, સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, અમદાવાદશ્રી પી.જી.પટેલ 
મુખ્ય લિંક પર જાઓ