જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

સંપર્ક

વિભાગનું સરનામું

ફૂડ અને નાગરિક પુરવઠા નિયંત્રક ઓફિસ
બ્લોક – સી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર,
મલ્ટીનસ્ટોરેડ બિલ્ડીંગ ,
લાલદરવાજા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
ગુજરાત, ભારત

ફોન : +૯૧-૭૯-૨૬૫૮૨૫૭૦, ૨૬૫૮૪૭૩૬, ૨૬૫૮૯૪૮૯
ફેકસ : +૯૧-૭૯-૨૬૫૮૨૦૯૩


સ્થળ

મુખ્ય લિંક પર જાઓ