જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીઓ

ક્ર.નં.જિલ્લાનામનંબરલેડલાઈન નં.email
North Zone
1અરવ્લ્લીશ્રી કે એ પટેલ૯૮૯૮૧૯૧૧૨૧02774 – 250214dso-arvmodasa@gmail.com
2બનાસકાંઠાએસ.જે.ચાવડા૭૫૬૭૦૨૧૯૨૯02742 - 252309dso-and@gujarat.gov.in
3ગાંધીનગરકુ. નિરૂપા ગઢવી૭૫૬૭૦૨૧૯૯૮59182 / 59180dso-gar@gujarat.gov.in
4કચ્છડો. રીના એન. ચૌધરી૯૪૦૮૩૦૮૫૦૮02832 - 221453dso-kut@gujarat.gov.in
5મહેસાણાકુ. કરૃપાલી મિસ્ત્રી ૯૪૨૬૨૪૭૫૮૩02762 - 222208dso-meh@gujart.gov.in
6પાટણગીતાબેન દેસાઈ૯૯૦૯૭૭૦૩૮૯02766 – 224660dso-pat@gujarat.gov.in
7સાબરકાંઠાશ્રી રાહુલકુમાર ચૌધરી૯૭૨૪૩૩૦૯૦૬02772 – 240698dso-sab@gujarat.gov.in
Middle Zone
8અમદાવાદશ્રીમતી કાજલબા તુંવર૯૬૮૭૩૬૧૪૪૯079 - 27551691dso-ahm@gujarat.gov.in
9અમદાવાદ શહેર (FC)શ્રી ડી એમ પરમાર૯૯૨૫૫૯૯૯૭૭079-25509248fncsupplies-ahd@gujarat.golv.in
અમદાવાદ શહેર (Dy.FC)શ્રી જે વી દેસાઈ૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨079-25504524
10આણંદજી ડી બામણીયા૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮02692 – 263620dso-and@gujarat.gov.in
11ભરૂચઆઈ જી ગામીત૭૫૬૭૦૨૧૬૭૪02642 – 241500do-bha@gujarat.gov.in
12છોટા ઉદેપુરઅકિંતા પરમાર૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫02669-233015dso-chhota@gujarat.gov.in
13દાહોદવી એ ખાંટ૯૪૨૬૪૨૨૫૭૫02673 - 239250dso-dah@gujarat.gov.in
14ખેડાભાર્ગવ પટેલ૯૮૨૫૦૩૫૩૪૯0268 - 2553342dso-kheda@gmail.com
15મહિસાગરબી બી મોઢિયા૯૮૯૮૧૨૭૧૨૮02674 - 250722dso-mahisagar@gmail.com
16નર્મદાએન વી પઠાણ૮૨૦૦૪૨૮૯૦૧02640 – 224828dso-nar@gujarat.gov.in
17પંચમહાલશ્રીમતી એન બી રાજપુત૯૯૨૪૧૧૧૩૨૯02672 – 242936dso-pan@gujarat.gov.in
18વડોદરાશ્રી એસ ડી ગોકલાની૭૫૬૭૦૨૨૨૪૭0265 – 2416190dso-vad@gujarat.gov.in
Saurashtra Zone
19અમરેલીડો. મેહુલકુમાર બરાસરા૯૪૨૮૨૮૦૦૮૪02792 – 222807dso-amr@gujarat.gov.in
20ભાવનગરકુ. ભુમિકા કોરીઆ૭૫૬૭૦૨૧૬૭૦0278 – 2428908dso-bav@gujarat.gov.in
21બોટાદશ્રી મિયાત્રા૯૭૨૭૩૬૬૮૪૩02849 – 271324/272325dso-collector-botad@gujarat.gov.in
22દેવભૂમિ દ્વારકાશ્રી પ્રશાંત મંગુડા૭૯૮૪૫૬૬૭૯૪02833 - 235990collector-devbwarka@gujarat.gov.in
23ગીર સોમનાથશ્રી શુષિલ પરમાર૯૭૨૪૩૬૩૧૦૦02876 – 240002dsosomnath@gmail.com
24જામનગરશ્રી કે જે જાડેજા૯૪૨૯૪૯૪૬૨૪0288 - 2553897dso-jam@gujarat.gov.in
25જુનાગઢશ્રી એન ડી ગોવાની૯૮૯૮૭૦૧૦૭૧0285 - 2633778dso-jun@gujarat.gov.in
26મોરબીએચ જી પટેલ૯૭૧૨૪૯૯૩૯૦02822 – 242006dsomorbi@gmail.com
27પોરબંદરશ્રી વીવેક ટાંક૯૯૦૯૦૦૩૨૭૨0286 – 2220070dso-por@gujarat.gov.in
28રાજકોટકુ. પુજા બાવડા૭૫૬૭૦૨૧૬૮૨0281 – 2476891dso-raj@gujarat.gov.in
29સુરેન્દ્રનગરશ્ર્રી ચેતન મિશાન૭૦૪૩૦૪૭૩૬૦02752 – 284351dso-srn@gujarat.gov.in
South Zone
30ડાંગપ્રતિક પટેલ૯૭૧૨૬૨૪૨૩૧02631 - 220384dso-dan@gujarat.gov.in
31નવસારીશ્રીમતી પ્રીતિ એ. ઠક્કર૯૯૨૪૦૭૪૭૫૦02637 – 248155dso-nav@gujarat.gov.in
32સુરતશ્ર્રીમતી આસ્થા સોલંકી૭૫૬૭૦૨૨૧૪૯0261 – 2652134dso-sur@gujarat.gov.in
33તાપી નૈતીકાબેન પટેલ૯૮૭૯૫૯૮૩૩૫02626 – 224401collector-tapi@gujarat.gov.in
34વલસાડ ડી આઈ પટેલ૯૯૭૪૩૦૯૬૩૩02632 – 244192dso-val@gujarat.gov.in
ક્ર.નં.જિલ્લાનામનંબરલેડલાઈન નં.email
1અમદાવાદશ્રીમતી ભારતીબા વાઘેલા૯૯૨૫૦૨૭૩૨૩૦૭૯-૨૭૫૫૧૬૯૧dso-ahm@gujarat.gov.in
2અમદાવાદ શહેર (FC)બી.એન.પટેલ૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨૦૭૯-૨૫૫૦૦૦૮૧fncsupplies-ahd@gujarat.golv.in

અમદાવાદ શહેર (Dy.FC)ડી.આર.પટેલ૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨૦૭૯-૨૫૫૦૦૦૮૧
3અમરેલીદીપક સતાની૯૮૨૫૦૪૧૨૪૩૦૨૭૯૨-૨૨૨૮૦૭dso-amr@gujarat.gov.in
4આણંદજી.ડી.બામનીયા૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮૦૨૬૯૨-૨૬૩૬૨૦dso-and@gujarat.gov.in
5અરવ્લ્લીએન.બી.સોઇતીરા૯૩૨૭૬૬૭૫૬૩૦૨૭૭૪-૨૫૦૨૧૪dso-arvmodasa@gmail.com
6બનાસકાંઠાએસ.જે.ચાવડા૭૫૬૭૦૨૧૯૨૯૦૨૭૪૨-૨૫૨૩૦૯dso-ban@gujarat.gov.in
7ભરૂચઆઈ.જી.ગામીત૭૫૬૭૦૨૧૬૭૪૦૨૬૪૨-૨૪૧૫૦૦do-bha@gujarat.gov.in
8ભાવનગરહેતલ બેન ૯૪૨૯૨૨૨૫૨૨૦૨૭૮-૨૪૨૮૯૦૮dso-bav@gujarat.gov.in
9બોટાદશ્રી એમ.આર.વસાવા૯૯૦૪૮૫૯૮૪૪૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૪dso-collector-botad@gujarat.gov.in
10છોટા ઉદેપુરઅંકિતા પરમાર ૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૧૫dso-chhota@gujarat.gov.in
11દાહોદવી.એ.ખાંટ ૯૪૨૬૪૨૨૫૭૫૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૦dso-dah@gujarat.gov.in
12ડાંગપ્રતિક પટેલ૯૭૧૨૬૨૪૨૩૧૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪dso-dan@gujarat.gov.in
13દેવભૂમિ દ્વારકાકે.સી.વાઘેલા૯૫૩૭૨૨૧૧૫૬૦૨૮૩૩-૨૩૫૯૯૦collector-devbwarka@gujarat.gov.in
14ગાંધીનગરદર્શના રાંક૭૫૬૭૦૨૧૯૯૮૫૯૧૮૨/૫૯૧૮૦dso-gar@gujarat.gov.in
15ગીર સોમનાથશીતલ પટેલ૯૪૨૯૬૨૭૦૯૩૦૨૮૭૬-૨૪૦૦૦૨dsosomnath@gmail.com
16જામનગરકે.જે.જાડેજા૯૪૨૬૪૯૪૬૨૪૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૯૭dso-jam@gujarat.gov.in
17જુનાગઢજે.એમ.રાવલ૯૮૨૫૯૮૮૮૨૪૦૨૮૫-૨૬૩૩૭૭૮dso-jun@gujarat.gov.in
18કચ્છકુ. એસ.એમ.કથાડ૭૬૨૧૦૮૨૩૮૬૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૫૩dso-kut@gujarat.gov.in
19ખેડાભાર્ગવ પટેલ૭૫૬૭૦૨૧૫૦૪૦૨૬૮-૨૫૫૩૩૪૨dso-kheda@gmail.com
20મહિસાગરએન.કે.પરીખ૭૫૭૪૮૯૮૭૯૩૦૨૬૭૪-૨૫૦૭૨૨dso-mahisagar@gmail.com
21મહેસાણાશ્રીમતિ એન.આર.શર્મા૭૫૬૭૦૨૨૩૭૩૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૦૮dso-meh@gujart.gov.in
22મોરબીએચ.જી.પટેલ૯૭૧૨૪૯૯૩૯૦૦૨૮૨૨-૨૪૨૦૦૬dsomorbi@gmail.com
23નર્મદાકે.ડી.ભગત૯૯૭૮૪૦૫૨૧૫૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૮dso-nar@gujarat.gov.in
24નવસારીપ્રીતિ એસ. ઠક્કર૯૯૨૪૦૭૪૭૫૦૦૨૬૩૭-૨૪૮૧૫૫dso-nav@gujarat.gov.in
25પંચમહાલવી.આર.સક્સેના૭૦૧૬૨૬૧૩૧૪૦૨૬૭૨-૨૪૨૯૩૬dso-pan@gujarat.gov.in
26પાટણગીતાબેન દેસાઈ૯૯૦૯૭૭૦૩૮૯૦૨૭૬૬-૨૨૪૬૬૦dso-pat@gujarat.gov.in
27પોરબંદરકે.વી.બાટી૯૯૭૮૪૦૫૩૫૯૦૨૮૬-૨૨૨૦૦૭૦dso-por@gujarat.gov.in
28રાજકોટએમ.કે.પટેલ૯૭૨૭૭૬૩૧૨૪૦૨૮૧-૨૪૭૬૮૯૧dso-raj@gujarat.gov.in
29સાબરકાંઠાવાય.એસ.ચૌધરી૯૯૭૮૪૦૫૧૯૩૦૨૭૭૧-૨૪૦૬૯૮dso-sab@gujarat.gov.in
30સુરતબી.આર.આહીર૯૯૭૮૪૦૫૨૨૩૦૨૬૧-૨૬૫૨૧૩૪dso-sur@gujarat.gov.in
31સુરેન્દ્રનગરશ્રી રુતુરાજસિંહ જાદવ૯૯૦૯૯૦૯૯૨૬૦૨૭૫૨-૨૮૪૩૫૧dso-srn@gujarat.gov.in
32તાપી નૈતિકાબેન પટેલ૯૮૭૯૫૯૮૩૩૫૦૨૬૨૬-૨૨૪૪૦૧collector-tapi@gujarat.gov.in
33વડોદરાશ્રીમતિ એમ.આર.ભ્રમભટ્ટ૭૫૬૭૦૨૨૨૪૭૦૨૬૫-૨૪૧૬૧૯૦dso-vad@gujarat.gov.in
34વલસાડ ડી.આઈ.પટેલ૯૯૭૪૩૦૯૬૩૩૦૨૬૩૨-૨૪૪૧૯૨dso-val@gujarat.gov.in
મુખ્ય લિંક પર જાઓ