જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીઓ

Sr. NoDistrictContact PersonContact NumberLandline NoEmail
1AhmedabadSmt. Bhartiba vaghela9925027323079 - 27551691dso-ahm@gujarat.gov.in
2Ahmedabad City [FC]B N PATEL9925024580079 - 25500081fncsupplies-ahd@gujarat.golv.in
 Ahmedabad City [Dy.FC]D . R. PATEL9978405042079 - 25500081 
3Amrelivinod prajapati756701005802792 – 222807dso-amr@gujarat.gov.in
4AnandG D BAMANIYA756701045802692 – 259425dso-and@gujarat.gov.in
5AravalliAjayshigh dodiya989863137502774 – 250214dso-arvmodasa@gmail.com
6BanaskanthaS J CHAVADA756702192902742 - 252309dso-and@gujarat.gov.in
7BharuchB.K.Dave 756702167402642 – 241500do-bha@gujarat.gov.in
8BhavanagarG V MIYANI75670103460278 – 2428908dso-bav@gujarat.gov.in
9BotadSmt.NASHIMBEN Mohan991313502802849 – 271324/272325dso-collector-botad@gujarat.gov.in
10Chhota udaipurMiss Ankit paramar992500740502669-233015collectorchhotaudepur@gmail.com
11DahodV J KHANT942642257502673 - 239250dso-dah@gujarat.gov.in
12DangP B GAVLI992556503402631 - 220384dso-dan@gujarat.gov.in
13Devbhoomi DwarkaD C JOSHI997840535402833 - 235990collector-devbwarka@gujarat.gov.in
14GandhinagarDarshana Rank756702199859182 / 59180dso-gar@gujarat.gov.in
15GirsomnathShital Patel942962709302876 – 240002dsosomnath@gmail.com
16JamnagarK.J.Jadeja94264946240288 - 2553897dso-jam@gujarat.gov.in
17JunagadhK.U. JETHVA99788-677770285 - 2633778dso-jun@gujarat.gov.in
18KutchKum. S. M. Kathad762108238602832 - 221453dso-kut@gujarat.gov.in
19KhedaAMRUT PATEL99242019990268 - 2553342dso-kheda@gmail.com
20MahisagarN. B. Rajput757489879302674 - 250722dso-mahisagar@gmail.com
21MahesanaSmt N R. SHARMA756702237302762 - 222208dso-meh@gujart.gov.in
22Morbi H G PATEL971249939002822 – 242006dsomorbi@gmail.com
23NarmadaN. U. Pathan898003504002640 – 224828dso-nar@gujarat.gov.in
24NavsariNaitikaben patel987959833502637 – 248155dso-nav@gujarat.gov.in
25PanchmahalV.R. Saxena 701626131402672 – 242936dso-pan@gujarat.gov.in
26PatanGitaben desai990977038902766 – 224660dso-pat@gujarat.gov.in
27PorbandarK V BATI99784053590286 – 2220070dso-por@gujarat.gov.in
28RajkotYOGESH JOSHI 75670216820281 – 2476891dso-raj@gujarat.gov.in
29SabarkanthaBhargav Patel982503534902772 – 240698dso-sab@gujarat.gov.in
30SuratB K Ahir99784052230261 – 6599749dso-sur@gujarat.gov.in
31SurendranagarShri Swapnil Khare (IAS)901362582602752 – 284351dso-srn@gujarat.gov.in
32TapiC R SUTHAR 942916226802626 – 224401collector-tapi@gujarat.gov.in
33VadodaraSmt. M. R. Bhrambhatt75670222470265 – 2416190dso-vad@gujarat.gov.in
34ValsadD I PATEL997430963302632 – 244192dso-val@gujarat.gov.in

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીઓ

Gujarat District

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી ની વિગત માટે નકશા પર ક્લિક કરો

ગાંધીનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી દર્શના રંક
ફોન નં.:૦૭૯-૨૩૨૫૯૧૮૨/૫૯૧૮૦
જનરલ નં.:૦૭૯-૨૩૨૫૯૦૪૧
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ગાંધીનગર
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૯૯૮
ફેકસ નં.:૦૭૯-૨૩૨૫૯૦૪૧
ઇમેઇલ:dso-gar@gujarat.gov.in

અમદાવાદ (શહેર)

અન્ન નિયંત્રક:શ્રી દીગંત ભ્રમભટ્ટ
ફોન નં.:૦૭૯-૨૫૫૦૦૦૮૧
જનરલ નં.:-
સરનામું
અન્‍ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયંત્રક શ્રી,
અમદાવાદ શહેરની કચેરી, બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ,
ભોંય તળિયે, લાલદરવાજા, અમદાવાદ.
મોબાઇલ નં.:૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨
ફેકસ નં.:૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૫૧
ઇમેઇલ:fncsupplies-ahd@gujarat.gov.in

અમદાવાદ (જીલ્લા)

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી નીશા શર્મા (ઈન્ચાર્જ )
ફોન નં.:૦૭૯- ૨૭૫૫૧૬૯૧
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, અમદાવાદ
મોબાઇલ નં.:૯૯૧૩૦૮૬૯૯૦
ફેકસ નં.:૦૭૯-૨૭૫૫૧૬૯૧
ઇમેઇલ:dso-ahm@gujarat.gov.in

અમરેલી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એચ.સી.પરીખ(ઈન્ચાર્જ )
ફોન નં.:૦૨૭૯૨-૨૬૩૬૨૦ , ૨૨૨૮૦૭
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, અમરેલી
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૭૦૦૨૪
ફેકસ નં.:૦૨૭૯૨-૨૨૨૮૦૭
ઇમેઇલ:dso-amr@gujarat.gov.in

આણંદ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એમ.એમ.પારઘી
ફોન નં.:૦૨૬૯૨-૨૬૩૬૨૦
જનરલ નં.:૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮
ફેકસ નં.:૦૨૬૯૨-૨૫૯૪૨૪
સરનામું
કલેકટર કચેરી, આણંદ
ઇમેઇલ:dso-and@gujarat.gov.in

બનાસકાંઠા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી અનસુયા જહાં
ફોન નં.:૦૨૭૪૨ -૨૫૪૩૦૯
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, બનાસકાંઠા - પાલનપુર
મોબાઇલ નં.:૮૯૮૦૯૮૮૯૮૯
ફેકસ નં.:૦૨૭૪૨-૨૫૨૩૦૯
ઇમેઇલ:dso-ban@gujarat.gov.in

ભરૂચ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી બી.કે.દવે
ફોન નં.:૦૨૬૪૨-૨૪૧૫૦૦
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ભરૂચ
મોબાઇલ નં.:૯૯૯૮૯૫૩૯૪૭
ફેકસ નં.:૦૨૬૪૨-૨૪૦૮૬૨
ઇમેઇલ:dso-bha@gujarat.gov.in

ભાવનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી મહિપતસિંહ ચુડાસમા
ફોન નં.:૦૨૭૮-૨૪૨૮૯૦૮
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ભાવનગર
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૧૦૩૪૬
ફેકસ નં.:૦૨૭૮-૨૪૩૨૩૧૮
ઇમેઇલ:dso-bhv@gujarat.gov.in

દાહોદ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે.એસ.ગેહલોત
ફોન નં.:૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૦
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, દાહોદ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૧૮૭
ફેકસ નં.:૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૦
ઇમેઇલ:dso-dah@gujarat.gov.in

ડાંગ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એન.એફ.વસાવા
ફોન નં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪
જનરલ નં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ડાંગ - અહવા
મોબાઇલ નં.:૮૧૬૦૫૦૭૭૪૬
ફેકસ નં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪
ઇમેઇલ:dso-dan@gujarat.gov.in

જામનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે.જે.જાડેજા
ફોન નં.:૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૯૭
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, જામનગર
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૬૪૯૪૬૨૪
ફેકસ નં.:૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૯૭
ઇમેઇલ:dso-jam@gujarat.gov.in

જુનાગઢ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી ભાવનાબા ઝાલા
ફોન નં.:૦૨૮૫-૨૬૩૩૭૭૮
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, જુનાગઢ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૫૪૬
ફેકસ નં.:૦૨૮૫-૨૬૨૧૭૮૨
ઇમેઇલ:dso-jun@gujarat.gov.in

ખેડા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે. એલ. પરમાર
ફોન નં.:૦૨૬૮- ૨૫૫૩૩૪૨
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ખેડા - નડિયાદ
જનરલ નં.:૦૨૬૮-૨૫૫૧૯૯૨
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૫૦૪
ફેકસ નં.:૦૨૬૮-૨૫૬૨૧૩૧
ઇમેઇલ:dso-khe@gujarat.gov.in

કચ્‍છ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી ઈન્દ્રસિંહ વાળા
ફોન નં.:૦૨૮૩૨-૨૨૧ ૪૫૩
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, કચ્‍છ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૫૦૫
ફેકસ નં.:૦૨૬૮-૨૫૨૭૦૩
ઇમેઇલ:dso-kut@gujarat.gov.in

મહેસાણા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી ભાર્ગવ પટેલ
ફોન નં.:૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૦૮
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, મહેસાણા
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૩૭૩
ફેકસ નં.:૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૦૧
ઇમેઇલ:dso-meh@gujarat.gov.in

નર્મદા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એન.યુ.પઠાણ (ઈન્ચાર્જ )
ફોન નં.:૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૮
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, નર્મદા - રાજપીપળા
મોબાઇલ નં.:૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦
ફેકસ નં.:૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૮
ઇમેઇલ:dso-nar@gujarat.gov.in

પંચમહાલ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી પી.એ.ગામીત
ફોન નં.:૦૨૬૭૨-૨૪૨૯૩૬
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, પંચમહાલ - ગોધરા
મોબાઇલ નં.:૯૯૭૮૪૦૫૨૮૭
ફેકસ નં.:૦૨૬૭૨-૨૪૨૭૭૬
ઇમેઇલ:dso-pan@gujarat.gov.in

પાટણ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતિ અંકિતા કે પરમાર
ફોન નં.:૦૨૭૬૬-૨૩૩૦૫૫
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, પાટણ
મોબાઇલ નં.:૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫
૭૫૬૭૦૨૧૯૨૩
ફેકસ નં.:૦૨૭૬૬-૨૨૪૬૬૦
ઇમેઇલ:dso-pat@gujarat.gov.in

પોરબંદર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે.એમ.જોશી(ઈન્ચાર્જ )
ફોન નં.:૦૨૮૬-૨૨૨૦૦૭૦
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, પોરબંદર
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૬૯૩૭૩૬૩
ફેકસ નં.:૦૨૮૬-૨૨૨૨૨૫૭
ઇમેઇલ:dso-por@gujarat.gov.in

રાજકોટ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતિ જીજ્ઞાશા ગઢવી
ફોન નં.::૦૨૮૧-૨૪૭૬૮૯૧
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, રાજકોટ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૬૮૨
ફેકસ નં.:૦૨૮૧-૨૪૫૦૭૭૮
ઇમેઇલ:dso-raj@gujarat.gov.in

સાબરકાંઠા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે. પી. પાટીદાર
ફોન નં.::૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૮
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, સાબરકાંઠા - હિંમતનગર
મોબાઇલ નં.:૯૯૭૮૪૦૫૧૯૩
ફેકસ નં.:૦૨૭૭૨-૨૪૦૪૯૨
ઇમેઇલ:dso-sab@gujarat.gov.in

સુરત

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એન.આર.ધાંધલ(ઈન્ચાર્જ )
ફોન નં.::૦૨૬૧-૨૬૫૫૭૫૧
જનરલ નં.:૦૨૬૧-૨૪૭૩૪૦૫
સરનામું
કલેકટર કચેરી, સુરત
મોબાઇલ નં.:૯૮૨૫૦૭૫૯૨૫
ફેકસ નં.::૦૨૬૧-૨૪૬૫૧૨૨
ઇમેઇલ:dso-sur@gujarat.gov.in

સુરેન્‍દ્રનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી ડી.બી.ટાંક
ફોન નં.::૦૨૭૫૨-૨૮૪૩૫૧
જનરલ નં.:૦૨૭૫૨-૨૮૪૩૫૧
સરનામું
કલેકટર કચેરી, સુરેન્‍દ્રનગર
મોબાઇલ નં.:૯૯૨૫૯૩૦૭૬૫
ફેકસ નં.::૦૨૭૫૨-૨૮૩૮૮૪
ઇમેઇલ:dso-srn@gujarat.gov.in

વડોદરા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એમ.આર.ભ્રમભટ્ટ
ફોન નં.::૦૨૬૫-૨૪૧૬૧૯૦
જનરલ નં.:૦૨૬૫-૨૪૧૬૧૯૦
સરનામું
કલેકટર કચેરી, વડોદરા
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૨૪૭
ફેકસ નં.::૦૨૬૫-૨૪૧૮૯૦૦
ઇમેઇલ:dso-vad@gujarat.gov.in

વલસાડ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી આઈ.આર.ડામોર
ફોન નં.::૦૨૬૩૨-૨૪૪૧૯૨
જનરલ નં.:૦૨૬૩૨-૨૪૪૧૯૨/૨૯
સરનામું
કલેકટર કચેરી, વલસાડ
મોબાઇલ નં.:૯૮૨૫૪૩૯૩૪૮
ફેકસ નં.::૦૨૬૩૨-૨૪૯૩૩૫
ઇમેઇલ:dso-val@gujarat.gov.in

તાપી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી બી.કે.પટેલ
ફોન નં.:૦૨૬૨૬-૨૨૪૪૦૧
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, તાપી- વ્યારા
મોબાઇલ નં.:૯૯૦૯૦૦૫૦૫૮
ફેકસ નં.:૦૨૬૨૬-૨૨૧૨૮૧
ઇમેઇલ:collector-tapi@gujarat.gov.in

દેવભુમિ દ્વારકા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી પ્રદિપસિંહ જનકાર
ફોન નં.:૦૨૮૩૩ - ૨૩૫૯૯૦
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, દેવભુમી દ્વારકા - ખાભાલીયા
મોબાઇલ નં.:૯૯૭૮૪૦૫૩૫૪
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:collector-devbdwarka@gujarat.gov.in
collector-devbdwarka@gujarat.gov.in

છોટાઉદેપુર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી આર.આર.વઘાસિયા
ફોન નં.:૦૨૬૬૯- ૨૩૨૬૨૬
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, છોટાઉદેપુર
મોબાઇલ નં.:૯૯૦૯૬૩૩૭૦૦
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:collectorchhotaudepur@gmail.com
collectorchhotaudepur@gmail.com

અરવલ્લી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એ.એ.ડોડીયા
ફોન નં.:૦૨૭૭૪-૨૪૩૦૦૧
જનરલ નં.:-
મોબાઇલ નં.:૯૮૯૮૬૩૧૩૭૫
સરનામું
કલેકટર કચેરી, અરવલ્‍લી- મેાડાસા
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:collector-arv@gujarat.gov.in

બોટાદ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી રવિન્દ્રસિંહ વાળા
ફોન નં.:૦૨૮૪૯-૨૩૧૩૦૪/૫
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, બોટાદ
મોબાઇલ નં.:૯૯૨૫૦૪૨૦૩૮
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:dcbotad1@gmail.com
dso-collector-botad@gujarat.gov.in

મોરબી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી રેખાબા સર્વયા
ફોન નં.:૦૨૮૨૨-૨૪૨૬૪૦
જનરલ નં.:-
આર. સી. લીંમ્‍બાડા
કલેકટર કચેરી, મોરબી
મોબાઇલ નં.:૯૯૨૫૦૧૭૫૮૪
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:dsomorbi@gmail.com

મહિસાગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એન.વી.રાજપુત
ફોન નં.:
૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૬૩
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, મહીસાગર - લુણાવાડા
મોબાઇલ નં.:૭૫૭૪૮૯૮૭૯૩
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:dso.mahisagar@gmail.com

ગીરસોમનાથ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી શીતલ પટેલ
ફોન નં.:૦૨૮૭૬-૨૪૦૦૦૨/૧
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ગીરસોમનાથ
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૯૬૨૭૦૯૩
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:dsosomnath@gmail.com
મુખ્ય લિંક પર જાઓ