જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીઓ

Gujarat District

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી ની વિગત માટે નકશા પર ક્લિક કરો

ગાંધીનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી નિશા શર્મા
ફોન નં.:૦૭૯-૨૩૨૫૯૧૮૨
જનરલ નં.:૦૭૯-૨૩૨૫૯૦૪૧
સરનામુંકલેકટર કચેરી, ગાંધીનગર
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૯૯૮
ફેકસ નં.:૦૭૯-૨૩૨૫૯૦૪૧
ઇમેઇલ:dso-gar@gujarat.gov.in

અમદાવાદ (શહેર)

અન્ન નિયંત્રક:શ્રી પી. ડી. મણસાતા
ફોન નં.:૦૭૯-૨૬૫૮૪૬૩૬
૨૫૫૦૦૦૮૧
જનરલ નં.:-
સરનામું અન્‍ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયંત્રક શ્રી,
અમદાવાદ શહેરની કચેરી, બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ,
ભોંય તળિયે, લાલદરવાજા, અમદાવાદ.
મોબાઇલ નં.:૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨
ફેકસ નં.:૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૫૧
ઇમેઇલ:fncsupplies-ahd@gujarat.gov.in

અમદાવાદ (જીલ્લા)

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી અવંતિકા એચ દરજી
ફોન નં.:૦૭૯- ૨૭૫૫૧૬૯૧
જનરલ નં.:-
સરનામું કલેકટર કચેરી, અમદાવાદ
મોબાઇલ નં.:૭૩૫૯૧૬૯૪૨૯
ફેકસ નં.:૦૭૯-૨૭૫૫૧૬૯૧
ઇમેઇલ:dso-ahm@gujarat.gov.in

અમરેલી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી હિમાંશુ પરીખ
ફોન નં.:૦૨૭૯૨-૨૬૩૬૨૦ , ૨૨૨૮૦૭
જનરલ નં.:-
સરનામું કલેકટર કચેરી, અમરેલી
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૭૦૦૨૪
ફેકસ નં.:૦૨૭૯૨-૨૨૨૮૦૭
ઇમેઇલ:dso-amr@gujarat.gov.in

આણંદ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી આર.ટી.ઝાલા
ફોન નં.:૦૨૬૯૨-૨૬૩૬૨૦
જનરલ નં.:૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮
ફેકસ નં.:૦૨૬૯૨-૨૫૯૪૨૪
સરનામું કલેકટર કચેરી, આણંદ
ઇમેઇલ:dso-and@gujarat.gov.in

બનાસકાંઠા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી અનસુયા જહાં
ફોન નં.:૦૨૭૪૨ -૨૫૪૩૦૯
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, બનાસકાંઠા - પાલનપુર
મોબાઇલ નં.:૮૯૮૦૯૮૮૯૮૯
ફેકસ નં.:૦૨૭૪૨-૨૫૨૩૦૯
ઇમેઇલ:dso-ban@gujarat.gov.in

ભરૂચ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી પંકજ ઓન્ધીયા
ફોન નં.:૦૨૬૪૨-૨૪૧૫૦૦
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, ભરૂચ
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૮૭૧૧૦૦૦
ફેકસ નં.:૦૨૬૪૨-૨૪૦૮૬૨
ઇમેઇલ:dso-bha@gujarat.gov.in

ભાવનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી ડી. આર. પટેલ
ફોન નં.:૦૨૭૮-૨૪૨૮૯૦૮
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, ભાવનગર
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૧૦૩૪૬
ફેકસ નં.:૦૨૭૮-૨૪૩૨૩૧૮
ઇમેઇલ:dso-bhv@gujarat.gov.in

દાહોદ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી જે. ડી. પટેલ
ફોન નં.:૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૦
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, દાહોદ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૧૮૭
ફેકસ નં.:૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૦
ઇમેઇલ:dso-dah@gujarat.gov.in

ડાંગ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી યુ. આર. રાઠવા
ફોન નં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪
જનરલ નં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪
સરનામુંકલેકટર કચેરી, ડાંગ - અહવા
મોબાઇલ નં.:૯૯૨૫૯૦૯૪૪૯
ફેકસ નં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪
ઇમેઇલ:dso-dan@gujarat.gov.in

જામનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કેતન. પી. જોષી
ફોન નં.:૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૯૭
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, જામનગર
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૪૩૫
ફેકસ નં.:૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૯૭
ઇમેઇલ:dso-jam@gujarat.gov.in

જુનાગઢ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી મિતા એમ.જોષી (ઈ.ચા.)
ફોન નં.:૦૨૮૫-૨૬૩૩૭૭૮
જનરલ નં.:-
સરનામું કલેકટર કચેરી, જુનાગઢ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૫૪૬
ફેકસ નં.:૦૨૮૫-૨૬૨૧૭૮૨
ઇમેઇલ:dso-jun@gujarat.gov.in

ખેડા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે. એલ. પરમાર
ફોન નં.:૦૨૬૮- ૨૫૫૩૩૪૨
સરનામું કલેકટર કચેરી, ખેડા - નડિયાદ
જનરલ નં.:૦૨૬૮-૨૫૫૧૯૯૨
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૫૦૪
ફેકસ નં.:૦૨૬૮-૨૫૬૨૧૩૧
ઇમેઇલ:dso-khe@gujarat.gov.in

કચ્‍છ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી ઇન્દ્રજિત સિંહ આર વાળા
ફોન નં.:૦૨૮૩૨-૨૨૧ ૪૫૩
જનરલ નં.:-
સરનામું કલેકટર કચેરી, કચ્‍છ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૫૦૫
ફેકસ નં.:૦૨૬૮-૨૫૨૭૦૩
ઇમેઇલ:dso-kut@gujarat.gov.in

મહેસાણા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી બી.એ.અસારી
ફોન નં.:૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૦૮
જનરલ નં.:-
સરનામું કલેકટર કચેરી, મહેસાણા
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૩૭૩
ફેકસ નં.:૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૦૧
ઇમેઇલ:dso-meh@gujarat.gov.in

નર્મદા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી ધવલ પંડ્યા
ફોન નં.:૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૮
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, નર્મદા - રાજપીપળા
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૧૧૩૨૯
ફેકસ નં.:૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૮
ઇમેઇલ:dso-nar@gujarat.gov.in

પંચમહાલ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એમ. એસ. ગઢવી
ફોન નં.:૦૨૬૭૨-૨૪૨૯૩૬
જનરલ નં.:-
સરનામું કલેકટર કચેરી, પંચમહાલ - ગોધરા
મોબાઇલ નં.:૭૩૫૯૩૦૦૪૨૭
ફેકસ નં.:૦૨૬૭૨-૨૪૨૭૭૬
ઇમેઇલ:dso-pan@gujarat.gov.in

પાટણ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતિ અંકિતા કે પરમાર
ફોન નં.:૦૨૭૬૬-૨૩૩૦૫૫
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, પાટણ
મોબાઇલ નં.:૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫
૭૫૬૭૦૨૧૯૨૩
ફેકસ નં.:૦૨૭૬૬-૨૨૪૬૬૦
ઇમેઇલ:dso-pat@gujarat.gov.in

પોરબંદર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી ડી. એલ. રાઠોડ
ફોન નં.:૦૨૮૬-૨૨૨૪૯૬૧૯
જનરલ નં.:-
સરનામું કલેકટર કચેરી, પોરબંદર
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૪૮૦
ફેકસ નં.:૦૨૮૬-૨૨૨૨૨૫૭
ઇમેઇલ:dso-por@gujarat.gov.in

રાજકોટ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતિ જીજ્ઞાશા ગઢવી
ફોન નં.::૦૨૮૧-૨૪૭૬૮૯૧
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, રાજકોટ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૬૮૨
ફેકસ નં.:૦૨૮૧-૨૪૫૦૭૭૮
ઇમેઇલ:dso-raj@gujarat.gov.in

સાબરકાંઠા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે. પી. પાટીદાર
ફોન નં.::૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૮
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, સાબરકાંઠા - હિંમતનગર
મોબાઇલ નં.:૯૯૭૮૪૦૫૧૯૩
ફેકસ નં.:૦૨૭૭૨-૨૪૦૪૯૨
ઇમેઇલ:dso-sab@gujarat.gov.in

સુરત

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી રીકેંશ પટેલ
ફોન નં.::૦૨૬૧-૬૫૯૯૭૪૯
જનરલ નં.:૦૨૬૧-૨૪૭૩૪૦૫
સરનામુંકલેકટર કચેરી, સુરત
મોબાઇલ નં.:૯૮૨૫૦૧૯૫૨૦
ફેકસ નં.::૦૨૬૧-૨૪૬૫૧૨૨
ઇમેઇલ:dso-sur@gujarat.gov.in

સુરેન્‍દ્રનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એલ. આર. ડામોર (ઇન્‍ચાર્જ)
ફોન નં.::૦૨૭૫૨-૨૮૪૩૫૧
જનરલ નં.:૦૨૭૫૨-૨૮૪૩૫૧
સરનામું કલેકટર કચેરી, સુરેન્‍દ્રનગર
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૦૯૩૨૬
ફેકસ નં.::૦૨૭૫૨-૨૮૩૮૮૪
ઇમેઇલ:dso-srn@gujarat.gov.in

વડોદરા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી બી. બી. ચૌધરી
ફોન નં.::૦૨૬૫-૨૪૧૬૧૯૦
જનરલ નં.:૦૨૬૫-૨૪૧૬૧૯૦
સરનામું કલેકટર કચેરી, વડોદરા
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૨૪૭
ફેકસ નં.::૦૨૬૫-૨૪૧૮૯૦૦
ઇમેઇલ:dso-vad@gujarat.gov.in

વલસાડ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એમ. વી. પ્રજાપતિ
ફોન નં.::૦૨૬૩૨-૨૪૪૧૯૨
જનરલ નં.:૦૨૬૩૨-૨૪૪૧૯૨/૨૯
સરનામુંકલેકટર કચેરી, વલસાડ
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૭૫૭૬૦૩૬
ફેકસ નં.::૦૨૬૩૨-૨૪૯૩૩૫
ઇમેઇલ:dso-val@gujarat.gov.in

તાપી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી વિ. એન. શાહ
ફોન નં.:૦૨૬૨૬-૨૨૪૪૦૦/૦૧
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, તાપી- વ્યારા
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૬૬૯૮૫૫૦
ફેકસ નં.:૦૨૬૨૬-૨૨૧૨૮૧
ઇમેઇલ:collector-tapi@gujarat.gov.in

દેવભુમિ દ્વારકા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કેતન જોષી (ઈ.ચા.)
ફોન નં.:૦૨૮૩૩ - ૨૩૫૯૯૦
જનરલ નં.:-
સરનામું કલેકટર કચેરી, દેવભુમી દ્વારકા - ખાભાલીયા
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૪૩૫
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:-

છોટાઉદેપુર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી આર. આર. વગાસીયા
ફોન નં.:૦૨૬૬૯- ૨૩૨૬૨૬
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, છોટાઉદેપુર
મોબાઇલ નં.:૯૯૦૯૬૩૩૭૦૦
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:-

અરવલ્લી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એસ. બી. પટેલ (ઇન્‍ચાર્જ)
ફોન નં.:૦૨૭૭૪-૨૪૩૦૦૧
જનરલ નં.:-
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૫૪૩૬૬૩૯
સરનામુંકલેકટર કચેરી, અરવલ્‍લી- મેાડાસા
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:-

બોટાદ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી વનરાજસિંહ ચુડાસમા
ફોન નં.:૦૨૮૪૯ - ૨૩૧૩૦૫
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, બોટાદ
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૭૪૦૮૪૭૪
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:-

મોરબી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી આઈ.એસ.પટેલ
ફોન નં.:૦૨૮૨૨ - ૨૪૨૨૦૦૮
જનરલ નં.:-
આર. સી. લીંમ્‍બાડા કલેકટર કચેરી, મોરબી
મોબાઇલ નં.:-
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:-

મહિસાગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એ.આઈ સુથાર (ઈ.ચા.)
ફોન નં.:
૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૬૩
જનરલ નં.:-
સરનામું કલેકટર કચેરી, મહીસાગર - લુણાવાડા
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૮૧૩૩૬૩૪
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:-

ગીરસોમનાથ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી પ્રતાપસિંહ રાઠોડ
ફોન નં.:૦૨૮૭૬ - ૨૪૦૦૦૨/૧
જનરલ નં.:-
સરનામુંકલેકટર કચેરી, ગીરસોમનાથ
મોબાઇલ નં.:૯૪૦૯૪૩૬૪૯૪
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:-
મુખ્ય લિંક પર જાઓ