જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીઓ

ક્ર.નં.જિલ્લાનામનંબરલેડલાઈન નં.email
1અમદાવાદશ્રીમતી ભારતીબા વાઘેલા૯૯૨૫૦૨૭૩૨૩૦૭૯-૨૭૫૫૧૬૯૧dso-ahm@gujarat.gov.in
2અમદાવાદ શહેર (FC)બી.એન.પટેલ૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨૦૭૯-૨૫૫૦૦૦૮૧fncsupplies-ahd@gujarat.golv.in
 અમદાવાદ શહેર (Dy.FC)ડી.આર.પટેલ૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨૦૭૯-૨૫૫૦૦૦૮૧
3અમરેલીદીપક સતાની૯૮૨૫૦૪૧૨૪૩૦૨૭૯૨-૨૨૨૮૦૭dso-amr@gujarat.gov.in
4આણંદજી.ડી.બામનીયા૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮૦૨૬૯૨-૨૬૩૬૨૦dso-and@gujarat.gov.in
5અરવ્લ્લીએન.બી.સોઇતીરા૯૩૨૭૬૬૭૫૬૩૦૨૭૭૪-૨૫૦૨૧૪dso-arvmodasa@gmail.com
6બનાસકાંઠાએસ.જે.ચાવડા૭૫૬૭૦૨૧૯૨૯૦૨૭૪૨-૨૫૨૩૦૯dso-ban@gujarat.gov.in
7ભરૂચઆઈ.જી.ગામીત૭૫૬૭૦૨૧૬૭૪૦૨૬૪૨-૨૪૧૫૦૦do-bha@gujarat.gov.in
8ભાવનગરહેતલ બેન ૯૪૨૯૨૨૨૫૨૨૦૨૭૮-૨૪૨૮૯૦૮dso-bav@gujarat.gov.in
9બોટાદશ્રી એમ.આર.વસાવા૯૯૦૪૮૫૯૮૪૪૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૪dso-collector-botad@gujarat.gov.in
10છોટા ઉદેપુરઅંકિતા પરમાર ૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૧૫dso-chhota@gujarat.gov.in
11દાહોદવી.એ.ખાંટ ૯૪૨૬૪૨૨૫૭૫૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૦dso-dah@gujarat.gov.in
12ડાંગપ્રતિક પટેલ૯૭૧૨૬૨૪૨૩૧૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪dso-dan@gujarat.gov.in
13દેવભૂમિ દ્વારકાકે.સી.વાઘેલા૯૫૩૭૨૨૧૧૫૬૦૨૮૩૩-૨૩૫૯૯૦collector-devbwarka@gujarat.gov.in
14ગાંધીનગરદર્શના રાંક૭૫૬૭૦૨૧૯૯૮૫૯૧૮૨/૫૯૧૮૦dso-gar@gujarat.gov.in
15ગીર સોમનાથશીતલ પટેલ૯૪૨૯૬૨૭૦૯૩૦૨૮૭૬-૨૪૦૦૦૨dsosomnath@gmail.com
16જામનગરકે.જે.જાડેજા૯૪૨૬૪૯૪૬૨૪૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૯૭dso-jam@gujarat.gov.in
17જુનાગઢજે.એમ.રાવલ૯૮૨૫૯૮૮૮૨૪૦૨૮૫-૨૬૩૩૭૭૮dso-jun@gujarat.gov.in
18કચ્છકુ. એસ.એમ.કથાડ૭૬૨૧૦૮૨૩૮૬૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૫૩dso-kut@gujarat.gov.in
19ખેડાભાર્ગવ પટેલ૭૫૬૭૦૨૧૫૦૪૦૨૬૮-૨૫૫૩૩૪૨dso-kheda@gmail.com
20મહિસાગરએન.કે.પરીખ૭૫૭૪૮૯૮૭૯૩૦૨૬૭૪-૨૫૦૭૨૨dso-mahisagar@gmail.com
21મહેસાણાશ્રીમતિ એન.આર.શર્મા૭૫૬૭૦૨૨૩૭૩૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૦૮dso-meh@gujart.gov.in
22મોરબીએચ.જી.પટેલ૯૭૧૨૪૯૯૩૯૦૦૨૮૨૨-૨૪૨૦૦૬dsomorbi@gmail.com
23નર્મદાકે.ડી.ભગત૯૯૭૮૪૦૫૨૧૫૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૮dso-nar@gujarat.gov.in
24નવસારીપ્રીતિ એસ. ઠક્કર૯૯૨૪૦૭૪૭૫૦૦૨૬૩૭-૨૪૮૧૫૫dso-nav@gujarat.gov.in
25પંચમહાલવી.આર.સક્સેના૭૦૧૬૨૬૧૩૧૪૦૨૬૭૨-૨૪૨૯૩૬dso-pan@gujarat.gov.in
26પાટણગીતાબેન દેસાઈ૯૯૦૯૭૭૦૩૮૯૦૨૭૬૬-૨૨૪૬૬૦dso-pat@gujarat.gov.in
27પોરબંદરકે.વી.બાટી૯૯૭૮૪૦૫૩૫૯૦૨૮૬-૨૨૨૦૦૭૦dso-por@gujarat.gov.in
28રાજકોટએમ.કે.પટેલ૯૭૨૭૭૬૩૧૨૪૦૨૮૧-૨૪૭૬૮૯૧dso-raj@gujarat.gov.in
29સાબરકાંઠાવાય.એસ.ચૌધરી૯૯૭૮૪૦૫૧૯૩૦૨૭૭૧-૨૪૦૬૯૮dso-sab@gujarat.gov.in
30સુરતબી.આર.આહીર૯૯૭૮૪૦૫૨૨૩૦૨૬૧-૨૬૫૨૧૩૪dso-sur@gujarat.gov.in
31સુરેન્દ્રનગરશ્રી રુતુરાજસિંહ જાદવ૯૯૦૯૯૦૯૯૨૬૦૨૭૫૨-૨૮૪૩૫૧dso-srn@gujarat.gov.in
32તાપી નૈતિકાબેન પટેલ૯૮૭૯૫૯૮૩૩૫૦૨૬૨૬-૨૨૪૪૦૧collector-tapi@gujarat.gov.in
33વડોદરાશ્રીમતિ એમ.આર.ભ્રમભટ્ટ૭૫૬૭૦૨૨૨૪૭૦૨૬૫-૨૪૧૬૧૯૦dso-vad@gujarat.gov.in
34વલસાડ ડી.આઈ.પટેલ૯૯૭૪૩૦૯૬૩૩૦૨૬૩૨-૨૪૪૧૯૨dso-val@gujarat.gov.in

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીઓ

Gujarat District

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી ની વિગત માટે નકશા પર ક્લિક કરો

ગાંધીનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી દર્શના રંક
ફોન નં.:૦૭૯-૨૩૨૫૯૧૮૨/૫૯૧૮૦
જનરલ નં.:૦૭૯-૨૩૨૫૯૦૪૧
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ગાંધીનગર
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૯૯૮
ફેકસ નં.:૦૭૯-૨૩૨૫૯૦૪૧
ઇમેઇલ:dso-gar@gujarat.gov.in

અમદાવાદ (શહેર)

અન્ન નિયંત્રક:શ્રી દીગંત ભ્રમભટ્ટ
ફોન નં.:૦૭૯-૨૫૫૦૦૦૮૧
જનરલ નં.:-
સરનામું
અન્‍ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયંત્રક શ્રી,
અમદાવાદ શહેરની કચેરી, બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ,
ભોંય તળિયે, લાલદરવાજા, અમદાવાદ.
મોબાઇલ નં.:૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨
ફેકસ નં.:૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૫૧
ઇમેઇલ:fncsupplies-ahd@gujarat.gov.in

અમદાવાદ (જીલ્લા)

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી નીશા શર્મા (ઈન્ચાર્જ )
ફોન નં.:૦૭૯- ૨૭૫૫૧૬૯૧
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, અમદાવાદ
મોબાઇલ નં.:૯૯૧૩૦૮૬૯૯૦
ફેકસ નં.:૦૭૯-૨૭૫૫૧૬૯૧
ઇમેઇલ:dso-ahm@gujarat.gov.in

અમરેલી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એચ.સી.પરીખ(ઈન્ચાર્જ )
ફોન નં.:૦૨૭૯૨-૨૬૩૬૨૦ , ૨૨૨૮૦૭
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, અમરેલી
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૭૦૦૨૪
ફેકસ નં.:૦૨૭૯૨-૨૨૨૮૦૭
ઇમેઇલ:dso-amr@gujarat.gov.in

આણંદ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એમ.એમ.પારઘી
ફોન નં.:૦૨૬૯૨-૨૬૩૬૨૦
જનરલ નં.:૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮
ફેકસ નં.:૦૨૬૯૨-૨૫૯૪૨૪
સરનામું
કલેકટર કચેરી, આણંદ
ઇમેઇલ:dso-and@gujarat.gov.in

બનાસકાંઠા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી અનસુયા જહાં
ફોન નં.:૦૨૭૪૨ -૨૫૪૩૦૯
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, બનાસકાંઠા - પાલનપુર
મોબાઇલ નં.:૮૯૮૦૯૮૮૯૮૯
ફેકસ નં.:૦૨૭૪૨-૨૫૨૩૦૯
ઇમેઇલ:dso-ban@gujarat.gov.in

ભરૂચ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી બી.કે.દવે
ફોન નં.:૦૨૬૪૨-૨૪૧૫૦૦
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ભરૂચ
મોબાઇલ નં.:૯૯૯૮૯૫૩૯૪૭
ફેકસ નં.:૦૨૬૪૨-૨૪૦૮૬૨
ઇમેઇલ:dso-bha@gujarat.gov.in

ભાવનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી મહિપતસિંહ ચુડાસમા
ફોન નં.:૦૨૭૮-૨૪૨૮૯૦૮
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ભાવનગર
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૧૦૩૪૬
ફેકસ નં.:૦૨૭૮-૨૪૩૨૩૧૮
ઇમેઇલ:dso-bhv@gujarat.gov.in

દાહોદ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે.એસ.ગેહલોત
ફોન નં.:૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૦
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, દાહોદ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૧૮૭
ફેકસ નં.:૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૦
ઇમેઇલ:dso-dah@gujarat.gov.in

ડાંગ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એન.એફ.વસાવા
ફોન નં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪
જનરલ નં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ડાંગ - અહવા
મોબાઇલ નં.:૮૧૬૦૫૦૭૭૪૬
ફેકસ નં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૮૪
ઇમેઇલ:dso-dan@gujarat.gov.in

જામનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે.જે.જાડેજા
ફોન નં.:૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૯૭
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, જામનગર
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૬૪૯૪૬૨૪
ફેકસ નં.:૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૯૭
ઇમેઇલ:dso-jam@gujarat.gov.in

જુનાગઢ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતી ભાવનાબા ઝાલા
ફોન નં.:૦૨૮૫-૨૬૩૩૭૭૮
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, જુનાગઢ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૫૪૬
ફેકસ નં.:૦૨૮૫-૨૬૨૧૭૮૨
ઇમેઇલ:dso-jun@gujarat.gov.in

ખેડા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે. એલ. પરમાર
ફોન નં.:૦૨૬૮- ૨૫૫૩૩૪૨
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ખેડા - નડિયાદ
જનરલ નં.:૦૨૬૮-૨૫૫૧૯૯૨
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૫૦૪
ફેકસ નં.:૦૨૬૮-૨૫૬૨૧૩૧
ઇમેઇલ:dso-khe@gujarat.gov.in

કચ્‍છ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી ઈન્દ્રસિંહ વાળા
ફોન નં.:૦૨૮૩૨-૨૨૧ ૪૫૩
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, કચ્‍છ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૫૦૫
ફેકસ નં.:૦૨૬૮-૨૫૨૭૦૩
ઇમેઇલ:dso-kut@gujarat.gov.in

મહેસાણા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી ભાર્ગવ પટેલ
ફોન નં.:૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૦૮
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, મહેસાણા
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૩૭૩
ફેકસ નં.:૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૦૧
ઇમેઇલ:dso-meh@gujarat.gov.in

નર્મદા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એન.યુ.પઠાણ (ઈન્ચાર્જ )
ફોન નં.:૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૮
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, નર્મદા - રાજપીપળા
મોબાઇલ નં.:૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦
ફેકસ નં.:૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૮
ઇમેઇલ:dso-nar@gujarat.gov.in

પંચમહાલ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી પી.એ.ગામીત
ફોન નં.:૦૨૬૭૨-૨૪૨૯૩૬
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, પંચમહાલ - ગોધરા
મોબાઇલ નં.:૯૯૭૮૪૦૫૨૮૭
ફેકસ નં.:૦૨૬૭૨-૨૪૨૭૭૬
ઇમેઇલ:dso-pan@gujarat.gov.in

પાટણ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતિ અંકિતા કે પરમાર
ફોન નં.:૦૨૭૬૬-૨૩૩૦૫૫
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, પાટણ
મોબાઇલ નં.:૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫
૭૫૬૭૦૨૧૯૨૩
ફેકસ નં.:૦૨૭૬૬-૨૨૪૬૬૦
ઇમેઇલ:dso-pat@gujarat.gov.in

પોરબંદર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે.એમ.જોશી(ઈન્ચાર્જ )
ફોન નં.:૦૨૮૬-૨૨૨૦૦૭૦
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, પોરબંદર
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૬૯૩૭૩૬૩
ફેકસ નં.:૦૨૮૬-૨૨૨૨૨૫૭
ઇમેઇલ:dso-por@gujarat.gov.in

રાજકોટ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રીમતિ જીજ્ઞાશા ગઢવી
ફોન નં.::૦૨૮૧-૨૪૭૬૮૯૧
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, રાજકોટ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૧૬૮૨
ફેકસ નં.:૦૨૮૧-૨૪૫૦૭૭૮
ઇમેઇલ:dso-raj@gujarat.gov.in

સાબરકાંઠા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી કે. પી. પાટીદાર
ફોન નં.::૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૯૮
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, સાબરકાંઠા - હિંમતનગર
મોબાઇલ નં.:૯૯૭૮૪૦૫૧૯૩
ફેકસ નં.:૦૨૭૭૨-૨૪૦૪૯૨
ઇમેઇલ:dso-sab@gujarat.gov.in

સુરત

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એન.આર.ધાંધલ(ઈન્ચાર્જ )
ફોન નં.::૦૨૬૧-૨૬૫૫૭૫૧
જનરલ નં.:૦૨૬૧-૨૪૭૩૪૦૫
સરનામું
કલેકટર કચેરી, સુરત
મોબાઇલ નં.:૯૮૨૫૦૭૫૯૨૫
ફેકસ નં.::૦૨૬૧-૨૪૬૫૧૨૨
ઇમેઇલ:dso-sur@gujarat.gov.in

સુરેન્‍દ્રનગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી ડી.બી.ટાંક
ફોન નં.::૦૨૭૫૨-૨૮૪૩૫૧
જનરલ નં.:૦૨૭૫૨-૨૮૪૩૫૧
સરનામું
કલેકટર કચેરી, સુરેન્‍દ્રનગર
મોબાઇલ નં.:૯૯૨૫૯૩૦૭૬૫
ફેકસ નં.::૦૨૭૫૨-૨૮૩૮૮૪
ઇમેઇલ:dso-srn@gujarat.gov.in

વડોદરા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એમ.આર.ભ્રમભટ્ટ
ફોન નં.::૦૨૬૫-૨૪૧૬૧૯૦
જનરલ નં.:૦૨૬૫-૨૪૧૬૧૯૦
સરનામું
કલેકટર કચેરી, વડોદરા
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૨૨૨૪૭
ફેકસ નં.::૦૨૬૫-૨૪૧૮૯૦૦
ઇમેઇલ:dso-vad@gujarat.gov.in

વલસાડ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી આઈ.આર.ડામોર
ફોન નં.::૦૨૬૩૨-૨૪૪૧૯૨
જનરલ નં.:૦૨૬૩૨-૨૪૪૧૯૨/૨૯
સરનામું
કલેકટર કચેરી, વલસાડ
મોબાઇલ નં.:૯૮૨૫૪૩૯૩૪૮
ફેકસ નં.::૦૨૬૩૨-૨૪૯૩૩૫
ઇમેઇલ:dso-val@gujarat.gov.in

તાપી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી બી.કે.પટેલ
ફોન નં.:૦૨૬૨૬-૨૨૪૪૦૧
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, તાપી- વ્યારા
મોબાઇલ નં.:૯૯૦૯૦૦૫૦૫૮
ફેકસ નં.:૦૨૬૨૬-૨૨૧૨૮૧
ઇમેઇલ:collector-tapi@gujarat.gov.in

દેવભુમિ દ્વારકા

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી પ્રદિપસિંહ જનકાર
ફોન નં.:૦૨૮૩૩ - ૨૩૫૯૯૦
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, દેવભુમી દ્વારકા - ખાભાલીયા
મોબાઇલ નં.:૯૯૭૮૪૦૫૩૫૪
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:collector-devbdwarka@gujarat.gov.in
collector-devbdwarka@gujarat.gov.in

છોટાઉદેપુર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી આર.આર.વઘાસિયા
ફોન નં.:૦૨૬૬૯- ૨૩૨૬૨૬
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, છોટાઉદેપુર
મોબાઇલ નં.:૯૯૦૯૬૩૩૭૦૦
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:collectorchhotaudepur@gmail.com
collectorchhotaudepur@gmail.com

અરવલ્લી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એ.એ.ડોડીયા
ફોન નં.:૦૨૭૭૪-૨૪૩૦૦૧
જનરલ નં.:-
મોબાઇલ નં.:૯૮૯૮૬૩૧૩૭૫
સરનામું
કલેકટર કચેરી, અરવલ્‍લી- મેાડાસા
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:collector-arv@gujarat.gov.in

બોટાદ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી રવિન્દ્રસિંહ વાળા
ફોન નં.:૦૨૮૪૯-૨૩૧૩૦૪/૫
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, બોટાદ
મોબાઇલ નં.:૯૯૨૫૦૪૨૦૩૮
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:dcbotad1@gmail.com
dso-collector-botad@gujarat.gov.in

મોરબી

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી રેખાબા સર્વયા
ફોન નં.:૦૨૮૨૨-૨૪૨૬૪૦
જનરલ નં.:-
આર. સી. લીંમ્‍બાડા
કલેકટર કચેરી, મોરબી
મોબાઇલ નં.:૯૯૨૫૦૧૭૫૮૪
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:dsomorbi@gmail.com

મહિસાગર

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી એન.વી.રાજપુત
ફોન નં.:
૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૬૩
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, મહીસાગર - લુણાવાડા
મોબાઇલ નં.:૭૫૭૪૮૯૮૭૯૩
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:dso.mahisagar@gmail.com

ગીરસોમનાથ

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી:શ્રી શીતલ પટેલ
ફોન નં.:૦૨૮૭૬-૨૪૦૦૦૨/૧
જનરલ નં.:-
સરનામું
કલેકટર કચેરી, ગીરસોમનાથ
મોબાઇલ નં.:૯૪૨૯૬૨૭૦૯૩
ફેકસ નં.:-
ઇમેઇલ:dsosomnath@gmail.com
મુખ્ય લિંક પર જાઓ