જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

મુખ્ય કચેરી

કચેરીનું સરનામું

અન્ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહક બાબતો વિભાગ,
બ્લોક નં. ૧૪, છઠેા માળ,
નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ગુજરાત, ભારત

સંપર્ક અધિકારીશ્રીની માહિતી

શ્રી તુષાર એમ. ધોળકિયા,
ડાયરેક્ટર​
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૭૦
ઇમેઇલ: dire-cs-fcs@gujarat.gov.in

શ્રી પી. ટી. સાધુ,
સંયુક્ત નિયામકશ્રી
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૮
ઇમેઇલ: -

શ્રી આર.સી. રાવલ,
નાયબ નિયામકશ્રી
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૨૬૪૦
ઇમેઇલ: ddadm-dfcs@gujarat.gov.in


સ્થળ

મુખ્ય લિંક પર જાઓ