જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

સીટીઝન ચાર્ટર

ક્રમવિગતસમય મર્યાદા
(દિવસોમાં)
નવા રેશનકાર્ડ માટેની અરજી૩૦
અલગ વિભાજનથી રેશનકાર્ડ માટેની અરજી૩૦
રેશનકાર્ડમાં સામાન્ય સુધારા
રેશનકાર્ડમાં માં નામ ઉમેરવા માટે
રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટે
રેશનકાર્ડ સરનામું બદલવા માટે
રેશનકાર્ડમાં હાલના રહેઠાણ/સ્થળમાં ફેરફાર
સંસ્થાકીય કાર્ડ માટે૩૦
પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદન માટેના લાયસન્સ૪૫
૧૦ પેટ્રોલિયમના ઉત્પાદકોના સ્થળ બદલવા માટે૩૦
૧૧ વાજબી ભાવની દુકાનને મંજૂરી આપવા માટે૫૦
૧૨ સંસ્થા-એજન્સી માટે કેરોસીનની પરમિટ૩૦
૧૩ સફેદ કેરોસીનના મુક્ત બજારમાં વેચાણ માટે રજીસ્ટ્રેશન૩૦
મુખ્ય લિંક પર જાઓ