જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

અરજી પત્રકો

ક્રમઅરજી પત્રકોના નામડાઉનલોડ
1 નમૂના નં. -ર નવુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (વિના મૂલ્‍યે) Form-2.pdf (815 KB)
2 નમૂનો નં.-૩ ચાલુ કૌટુંબિક બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટેનું અરજી ફોર્મ Form 3.pdf (346 KB)
3 નમૂનો નં. ૪ ચાલુ કૌટુંબિક રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ (વિના મૂલ્‍યે) Form 4 Final.pdf (432 KB)
4 નમૂના નં. - પ નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ વિભાજનથી મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (વિના મૂલ્‍યે) 1_103_1_Form-5.pdf (789 KB)
5 નમૂના નં. - ૬-અ બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત (નામ અટકમાં સુધારો અને કલેરીકલ ભૂલ માટે Form-6-A.pdf (452 KB)
6 નમૂના નં. - ૬-બ બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત (અન્‍ય તાલુકા / જીલ્‍લામાં સ્‍થળાંતરના કિસ્‍સામાં) અરજી ફોર્મ (વિના મૂલ્‍યે) Form-6-B.pdf (448 KB)
7 નમૂના નં. - ૭ પાલક / ગાર્ડીયનની નિમણૂંક માટેનું અરજી ફોર્મ Form NO  7.pdf (254 KB)
8 નમૂના નં. - ૮ કૌટુંબિક રેશનકાર્ડ રદ કરાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ (વિના મૂલ્‍યે) (રાજ્ય બહાર સ્‍થળાંતરના કિસ્‍સામાં) form No 8.pdf (271 KB)
9 નમૂના નં. - ૯ ડુપ્‍લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું ફોર્મ (વિના મૂલ્‍યે) form No 9.pdf (340 KB)
10 બાયોમેટ્રીક ફીંગરપ્રિન્‍ટમાં સુધારા/વધારા કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ નં. ૧૦ બહાર પાડવા બાબત form No 10.pdf (265 KB)
મુખ્ય લિંક પર જાઓ