જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

પારદર્શીતા પોર્ટલ હસ્તકની સેવાઓ

વર્ષ
ચકાસણી કોડ દાખલ કરો *
રેશન કાર્ડની કેટેગરી
મહિનો વર્ષ
દૈનીક બપોરના ૦૨:૦૦ થી ૦૨:૩૦ કલ્લાક ના સમયગાળામાં સીસ્ટમ મેન્ટેનન્સમાં હોવાથી દર્શાવેલ વિગતોની માહિતી મેળવી શકાસે નહી.
નોંધ
  • આ રિપોર્ટ માં કોઈ આંકડાકીય કે અન્ય ક્ષતિ જણાતી હોય તો તેના નિવારણ માટે તમારા વિસ્તારના મામલતદારશ્રી અથવા ઝોનલ અધિકારીશ્રી નો સંપર્ક કરવા વિનંતી.
  • વેબસાઈટની મદદથી ઓનલાઈન કંમ્પ્લેન રજીસ્ટર કરી શકાસે જેના માટે અહીં ક્લીક કરો.
  • વિભાગના ટોલ ફ્રી નંબર (૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦) પરથી પણ જરુરી મદદ મેળવી શકાશે.
મુખ્ય લિંક પર જાઓ